เว็บไซต์แห่งนี้ เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มเชียร์ฟุตบอลนครสวรรค์ สิงโตแดงแฟนคลับ REDLIONS FANCLUB ซึ่งกลุ่มเชียร์สิงโตแดงแฟนคลับถือเป็นกลุ่มเชียร์ที่เป็น “องค์กรอิสระ” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทีมใดทีมหนึ่ง หรือหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง ก่อตั้งและบริหารจัดการด้วยกลุ่มแฟนคลับเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อเชียร์และการทำกิจกรรมร่วมกับสโมสรฟุตบอล กิจกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกจังหวัดนครสวรรค์

คณะผู้ดำเนินงานของกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับ

คณะกรรมการบริหาร
นายณพล อนุตตรังเราร ประธานกลุ่มสิงโตแดงแฟนคลับ
นายสมชาย ศรีคำขลิบ รองประธาน
นายเอกรักษ์ ไล้ทอง รองประธาน
จ.อ.ณัฐดนัย นฤมลต์ รองประธาน
นายวิชาญ มานนท์ ที่ปรึกษา
นายพิสิษฐิกุล แก้วงาม กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์ กุลชนะภัสสร กรรมการ
นายพงษ์เทพ ดำรงค์อนุเราล กรรมการ
นายชาญณรงค์ ปั้นเพ็ง กรรมการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
จ.อ.ณัฐดนัย นฤมลต์ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายธีรศักดิ์ อมรศิลสวัสดิ์ กรรมการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และออกแบบ
นายสมชาย ศรีคำขลิบ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และออกแบบ
นายเจษฎา โพธิกลิ่น กรรมการ
นายวรวิทย์ สุขสำราญ กรรมการโซนตะวันออกของจังหวัด
นายเจือ สุภูวงศ์ กรรมการโซนตะวันตกของจังหวัด
นายณพล อนุตตรังเราร กรรมการโซนเหนือของจังหวัด
จ.อ.ณัฐดนัย นฤมลต์ กรรมการโซนใต้ของจังหวัด
นายเอกรักษ์ ไล้ทอง กรรมการสิงโตแดงพลัดถิ่นกรุงเทพฯ
นายตุ้ย (ขอชื่อจริงด้วยครับ) กรรมการสิงโตแดงพลัดถิ่นภาคตะวันออก
นายวิสูตร ทองแพ กรรมการสิงโตแดงพลัดถิ่นภาคใต้
นายพิสิษฐิกุล แก้วงาม กรรมการสิงโตแดงพลัดถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายประเชิญ ผึ้งเถื่อน กรรมการสิงโตแดงพลัดถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ่ายพัสดุอุปกรณ์
นายธรรมรัตน์ อมรศิลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุอุปกรณ์
นายอรรคพงศ์ เมืองเร็น กรรมการ
นายศราวุธ ไสยวัน กรรมการ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสมโภช ทั่งศิริ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายธนวรรษ คล้ายกองนา กรรมการ
นายบุญเกิด พันธ์เขตกรรม กรรมการ

ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
นายเจษฎา โพธิกลิ่น หัวหน้าฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
นายพิศุทธิ์ เหลี่ยมพิทักษ์ กรรมการ